Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a  prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

 

Tento zákon upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia1) pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Zákon z 24. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..